The Best Parenting Advice You Will Ever Read

Parenting is the process of raising children from their earliest stages of infancy to adulthood. Parenting is a long process…

NorthprospectChurch คริสจักรเพื่อความสงบและสันติสุข

northprospectchurch.org คริสต์ศาสนา จากความเชื่อที่ว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์ ทรงอวยพรด้วยพระวาจา เป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาที่พระเจ้าประทาน” โดยมีศาสนสถานสำคัญคือ “โบสถ์” คริสต์ศาสนานิกชน นิการกายโปรแตสแตนท์ นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆ เช่น ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รังสิต อยุธยา สมุทรสาคร ลพบุรี สกลนคร รวมถึง คริสตจักรต่างๆ คริสตจักรใจสมาน คริสตจักรไมตรีจิตร คริสตจักรสาธร คริสตจักรร่มเย็น คริสตจักรสดุดี คริสตจักรวัฒนา

คำสอน

หลักธรรม ที่สามารถมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจได้ง่าย

Tips to help you be a better parent

Tips to help you be a better parent

Raising children is difficult! It’s not easy to be a parent. You might not feel up to…

พระบัญญัติ 10 ประการ

พระบัญญัติ 10 ประการ

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติหรือการปฏิบัติตัวของบรรดาคริสตชนนั้น มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่พระบัญญัติของพระเจ้า 10 ประการ    ต่อจากนี้ไปเราจะได้พิจารณากันในรายละเอียดว่า แต่ละประการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง…    พระบัญญัติพระเจ้า 10 ประการนี้ ถ้าเราพิจารณาดีๆ จะพบว่าแบ่งออกเป็น 2 ภาคอย่างชัดเจน…

พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

    คำว่า “พระศาสนจักร” มาจากคำว่า พระศาสนา + อาณาจักร หมายถึง สังคมของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน มีพิธีกรรมปฏิบัติเหมือนกัน ไม่อยู่ในขอบเขตทางภูมิศาสตร์อย่างประเทศหรืออาณาจักรทั่งหลาย หากแต่เป็นการรวมกันทางความเชื่อ ความศรัทธา และแนวปฏิบัติทางความเชื่อของศาสนานั้นๆ ดังนั้น…

ความเชื่อ และสิ่งที่ต้องเชื่อ

ความเชื่อ และสิ่งที่ต้องเชื่อ

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในคำนำว่า ในภาคพระสัจธรรมนี้เป็นการกล่าวถึงข้อความเชื่อต่างๆ ที่เราทุกคนที่เป็นคาทอลิกต้องมี…ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องกล่าวถึง ก็คือ “ความเชื่อ” คืออะไร?     ความเชื่อ คือ การยอมรับว่า ผู้นั้น สิ่งนั้น เหตุการณ์นั้น…

Load More

คริสตจักร

คริสตจักรเป็นชุมชนที่ป่าวประกาศถึงความรอดในพระเยซูคริสต์ทั้งด้วยวาจาและการดำเนินชีวิต

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา เป็นคริสตจักรที่อยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยสังกัดอยู่ในเครือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดย ศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ ศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ ได้เดินทางมาจัดตั้ง กิจการของ คณะพระกิตติคุณ ในเชียงใหม่ ศาสนาจารย์โรเบิรต์ ได้เช่าสถานที่ ในการประกาศ พระกิตติคุณ ที่บริเวณถนน ราชมรรคา ปี ค.ศ.1970 ครอบครัวอาจารย์แดน ดันแฮมได้มาที่เชียงใหม่ เปิดห้องประกาศ ที่ตลาดธานินท์ ต.ช้างเผือก ท่านได้เลือก…

ศาสนสถาน

สถานที่สำหรับทำประกอบพิธีต่างๆ ทางศาสนา มีหลายประเภท ได้แก่ มหาวิหาร , อาสนวิหาร , โบสถ์ ,โบสถ์น้อย และ คอนแวนต์

Here are some tips to make traveling easier

Here are some tips to make traveling easier

This article has many useful tips that will help you…

Open the Door to Travelling The World

Open the Door to Travelling The World

You can learn a lot about travel, and you will…

โบสถ์ซางตาครู้ส (Church of Santa Cruz)

โบสถ์ซางตาครู้ส (Church of Santa Cruz)

ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี อายุอานามประมาณร้อยปีได้แล้ว ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่กุฏีจีน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ยุคนีโอคลาสสิคผสมเรเนซองส์ ยอดโดมของหอคอยเป็นหอระฆังแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขน หากมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะเที่ยวชุมชน…

บทความ

บทความและสาระความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา พิธีกรรม ประเพณี

The Best Parenting Advice You Will Ever Read

Parenting is the process of raising children from their earliest…

แต่งงานในโบสถ์สวยๆสุดโรแมนติกแบบชาวคริสต์ 2021

หากคู่รักคู่ไหนกำลังจะมีข่าวดีที่กำลังจะมีพิธี แต่งงาน แบบคริสต์ในเร็วๆนี้ วันนี้เราได้นำรายละเอียดของการแต่งงานแบบคริสต์มากฝากทุกคนด้วยนะ รับรองว่าที่เดียวจบ Read More »แต่งงานในโบสถ์สวยๆสุดโรแมนติกแบบชาวคริสต์ 2021

Load More