ในประเทศไทยนอกจากวัดวาอารามแล้ว เราก็อาจจะเห็น โบถส์คริสต์ สวยๆ ตั้งอยู่ตามชุ่นชนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ทุกคน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย วันนี้ทาง northprospectchurch เลยอยากชวนผู้อ่านไปชมกับ 5 โบสถ์สวย ๆ ในเมืองไทย  ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมสุดอลังการ จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี โบสถ์สวยในไทยที่แรกที่เรานำมาฝากกันนั่นก็คือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ…

NorthprospectChurch คริสจักรเพื่อความสงบและสันติสุข

northprospectchurch.org คริสต์ศาสนามาจากความเชื่อที่ว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์ ทรงอวยพรด้วยพระวาจา เป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาที่พระเจ้าประทาน
โดยมีศาสนสถานสำคัญคือ “โบสถ์” พร้อมด้วยคริสต์ศาสนิกชนซึ่งประกอบด้วยหลากหลายนิกายเช่นโปรแตสแตนท์และนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งตั้งอยู่ตามที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเช่น ลาดพร้าว, แจ้งวัฒนะ, รังสิต, อยุธยา, สมุทรสาคร, ลพบุรี, สกลนครและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีคริสตจักรต่างๆที่เป็นศูนย์รวมของคนที่เชื่อมันยกตัวอย่างเช่น คริสตจักรใจสมาน, คริสตจักรไมตรีจิตร, คริสตจักรสาธรและคริสตจักรร่มเย็น เป็นต้น

คำสอน

คำสอนแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของพระเยซูที่ต้องการปฏิรูปชีวิตมนุษย์ไปสู่หนทางที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นหลักจริยธรรมที่พระองค์ทรงมอบให้แก่มนุษย์ทุกคนได้ปฏิบัติเพื่อความสุขในโลกนี้และโลกหน้า ทุกคำสอนของศาสนามุ่งเน้นให้คนทำความดีเว้นความชั่วทั่งปวงและสอนให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองโดนยึดถือในตรีเอกภพในการดำเนินชีวิค

Tips to help you be a better parent

Tips to help you be a better parent

Raising children is difficult! It’s not easy to be a parent. You might not feel up to…

พระบัญญัติ 10 ประการ

พระบัญญัติ 10 ประการ

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติหรือการปฏิบัติตัวของบรรดาคริสตชนนั้น มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่พระบัญญัติของพระเจ้า 10 ประการ    ต่อจากนี้ไปเราจะได้พิจารณากันในรายละเอียดว่า แต่ละประการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง…    พระบัญญัติพระเจ้า 10 ประการนี้ ถ้าเราพิจารณาดีๆ จะพบว่าแบ่งออกเป็น 2 ภาคอย่างชัดเจน…

พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

    คำว่า “พระศาสนจักร” มาจากคำว่า พระศาสนา + อาณาจักร หมายถึง สังคมของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน มีพิธีกรรมปฏิบัติเหมือนกัน ไม่อยู่ในขอบเขตทางภูมิศาสตร์อย่างประเทศหรืออาณาจักรทั่งหลาย หากแต่เป็นการรวมกันทางความเชื่อ ความศรัทธา และแนวปฏิบัติทางความเชื่อของศาสนานั้นๆ ดังนั้น…

ความเชื่อ และสิ่งที่ต้องเชื่อ

ความเชื่อ และสิ่งที่ต้องเชื่อ

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในคำนำว่า ในภาคพระสัจธรรมนี้เป็นการกล่าวถึงข้อความเชื่อต่างๆ ที่เราทุกคนที่เป็นคาทอลิกต้องมี…ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องกล่าวถึง ก็คือ “ความเชื่อ” คืออะไร?     ความเชื่อ คือ การยอมรับว่า ผู้นั้น สิ่งนั้น เหตุการณ์นั้น…

Load More

คริสตจักร

คริสตจักรเป็นชุมชนของผู้เชื่อที่จาริกไปบนเส้นทางแห่งกางเขนของพระคริสต์อย่างไม่หยุดหย่อนอ่อนแรง เป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและรอคอยการเปลี่ยนแปลงตามพระสัญญาซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้คริสตจักรเป็นที่พิเศษนั่นก็คือเมื่อมีผู้ที่เชื่อในพระองค์มาอยู่รวมกันซึ่งเป็นสิ่งเตือนใจกว่าการการะทำครั้งใดต้องคิดและกะทำด้วยความยำเกรงในพระเจ้า คำนึงถึงน้ำพระทัยที่พระเจ้าเมตตาและเอาใจใส่ต่อชุมชนคริสตจักรของพระองค์

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา

คริสตจักรไทยลานนา เป็นคริสตจักรที่อยู่ในคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย โดยสังกัดอยู่ในเครือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.1963-1965 โดย ศาสนาจารย์โรเบิรต์ นิชิโมโตะ ร่วมกับ ศาสนาจารย์สมาน วรรณเกียรติ ได้เดินทางมาจัดตั้ง กิจการของ คณะพระกิตติคุณ ในเชียงใหม่ ศาสนาจารย์โรเบิรต์ ได้เช่าสถานที่ ในการประกาศ พระกิตติคุณ ที่บริเวณถนน ราชมรรคา ปี ค.ศ.1970 ครอบครัวอาจารย์แดน ดันแฮมได้มาที่เชียงใหม่ เปิดห้องประกาศ ที่ตลาดธานินท์ ต.ช้างเผือก ท่านได้เลือก…

ศาสนสถาน

นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำหรับประกอบศาสนกิจต่างๆทั้งศีลล้างบาป, ศีลกำลัง, ศีลมหาสนิท, ศีลแก้บาป, ศีลเจิมคนไข้ ศีลบวช, ศีลสมรส ซึ่งศาสนสถานหลักของคริสต์ศาสนาได้แก่ มหาวิหาร, อาสนวิหาร, โบสถ์, โบสถ์น้อยและคอนแวนต์ ซึ่งมักจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมยุโรปโดยส่วนใหญ่จะประดับด้วยรูปปั้นและกระจกสีซึ่งถือเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติศาสนกิจของคริสต์ชน

พาชม 5 โบสถ์สวยในไทย ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ในประเทศไทยนอกจากวัดวาอารามแล้ว เราก็อาจจะเห็น โบถส์คริสต์ สวยๆ ตั้งอยู่ตามชุ่นชนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ทุกคน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย วันนี้ทาง northprospectchurch เลยอยากชวนผู้อ่านไปชมกับ…

Here are some tips to make traveling easier

Here are some tips to make traveling easier

This article has many useful tips that will help you…

Open the Door to Travelling The World

Open the Door to Travelling The World

You can learn a lot about travel, and you will…

บทความ

นอกจากหลักธรรมและคำสอนแล้วยังมีสาระน่ารู้อื่นๆทางศาสนาซึ่งเรารวบรวมและนำมาเรียบเรียงเป็นบทความให้อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เข้าใจคริสต์ศาสนามากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเชื่อพระเจ้าสำหับการดำเนินชีวิตของชาวคริสตเตียนรวมเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาจากพระคำภีร์

ในประเทศไทยนอกจากวัดวาอารามแล้ว เราก็อาจจะเห็น โบถส์คริสต์ สวยๆ ตั้งอยู่ตามชุ่นชนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ทุกคน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย วันนี้ทาง northprospectchurch เลยอยากชวนผู้อ่านไปชมกับ…

5 โบสถ์สวยในโลก ที่คุณต้องไปชมให้ได้สักครั้ง

5 โบสถ์สวยที่สุดในโลก ที่คุณต้องไปชมให้ได้สักครั้งในชีวิต ทาง northprospectchurch จึงรวบรวม 5 โบสถ์สวยในโลก ที่คุณต้องไปชมให้ได้สักครั้ง ให้คุณผู้อ่านได้ชมกัน…

5 เรื่องน่าสนในเกี่ยวกับ โบสถ์นอร์ทเทอดาม

เชื่อว่ายังมีคนไทยหลายคนอาจจะคุ้นหูกับชื่อของโบสถ์นอร์ทเทอดาม แต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จักโบสถ์นี้มากนัก วันนี้เรา Northprospectchurch ได้รวบรวมมาให้อ่านเสริมความรู้กันแล้ว จะเป็นอย่างไรไปอ่านกันได้เลย 1.เป็นสถานที่ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในปารีส โบสถ์ นอร์ทเทอดามเป็นหนึ่งในสถานที่มีผู้เยี่ยมชมมากติดอันดับโลกอีกด้วย ชนะแม้กระทั่ง…

The Best Parenting Advice You Will Ever Read

Parenting is the process of raising children from their earliest…

แต่งงานในโบสถ์สวยๆสุดโรแมนติกแบบชาวคริสต์ 2021

หากคู่รักคู่ไหนกำลังจะมีข่าวดีที่กำลังจะมีพิธี แต่งงาน แบบคริสต์ในเร็วๆนี้ วันนี้เราได้นำรายละเอียดของการแต่งงานแบบคริสต์มากฝากทุกคนด้วยนะ รับรองว่าที่เดียวจบ Read More »แต่งงานในโบสถ์สวยๆสุดโรแมนติกแบบชาวคริสต์ 2021

Load More