พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

พระเยซู

    คำว่า “พระศาสนจักร” มาจากคำว่า พระศาสนา + อาณาจักร หมายถึง สังคมของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน มีพิธีกรรมปฏิบัติเหมือนกัน ไม่อยู่ในขอบเขตทางภูมิศาสตร์อย่างประเทศหรืออาณาจักรทั่งหลาย หากแต่เป็นการรวมกันทางความเชื่อ ความศรัทธา และแนวปฏิบัติทางความเชื่อของศาสนานั้นๆ ดังนั้น สมาชิกของพระศาสนจักรจึงมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ไม่จำกัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
    สำหรับพวกเราที่เป็นคาทอลิก เราเชื่อว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ คือ
1. เป็นเอกภาพ    กล่าวคือ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นพระประมุขสูงสุด มีกฎหมาย กฎระเบียบเดียวกัน มีพิธีกรรมเหมือนกัน มีความเชื่อเดียวกัน    เราจงสังเกตได้ว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของมุมโลก เราก็สามารถร่วมพิธีกรรมกันได้ เพียงแต่จะแตกต่างกันที่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ภาษาและประเพณีบางอย่าง ส่วนแก่นแท้และเนื้อหาสาระสำคัญยังคงเหมือนกันหมด เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นต้น
    การปกครองของพระศาสนจักร มีลักษณะการปกครองในทำนองสมบูรณาญาสิทธิราช คือ คล้ายๆ การปกครองในระบบกษัตริย์ มีการมอบอำนาจเป็ฯขั้นตอนลงมา คือ จากพระศาสนจักรส่วนกลางที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม มายังทวีปทุกทวีป ลงมายังประเทศที่ตังอยู่ในทวีปนั้นๆ และในแต่ละประเทศก็แยกเป็นสังฆมณฑล และแตกย่อยมาเป็นวัด ในสังฆมณฑลนั้นๆ บางวัดยังแยกเป็นเขตปกครองวัดด้วย
    การปกครองของพระศาสนจักรนี้ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เป็นไปเฉพาะของความเชื่อถือ และการปฏิบัติศาสนกิจเท่านั้น
2. ศักดิ์สิทธิภาพ    เราเชื่อว่าพระศาสนจักรมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้ที่สถาปนาก่อตั้งพระศาสนจักรคาทอลิกนั้น คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้า
    ความเชื่อเรื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรนี้ ทำให้บรรดาคริสตชนคาทอลิกมีความมั่นใจและศรัทธา ไว้วางใจในพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระศาสนจักรอย่างเต็มที่
3. สากลภาพ    เราอาจได้ยินบ่อยๆ ว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาฝรั่ง    แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะศาสนาคาทอลิกมีความเป็นสากล (คำว่า Catholic แปลว่า สากล) กล่าวคือ เป็นของมนุษยชาติทุกคนทุกชาติทุกภาษา ทุกมุมโลก    มิได้จำกัดอยู่เพียงชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้น    ทุกคนเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า เป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น ทุกคนมีความเป็นบุตรของพระองค์เท่าเทียมกัน
    ในเวลาเดียวกัน มนุษย์ก็ยังคงมีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนาได้ เพราะพระเป็นเจ้าแม้จะทรงประสงค์ให้มนุษย์เป็นฝูงชุมพาฝูงเดียว    แต่ก็มิได้ทรงบังคับมนุษย์ ยังคงประทานอิสรภาพในการเลือกของมนุษย์    และนี่เองทำให้มนุษย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองด้วย
4. สืบเนื่องมาจากอัครสาวก    คริสตชนคาทอลิกเชื่อว่าพระศาสนจักรสืบทอดมาจากบรรดาอัครสาวกของพระสงฆ์ คือ สืบทอดมาจากสมเด็จพระสันตะปาปาองค์แรก “นักบุญเปโตร”    หัวหน้าอัครสาวกของพระองค์ และการสืบทอนต่อกันมาตลอดนี้ ทำให้พระศาสนจักรดำรงคงอยุ่เสมอและจะดำรงคงอยู่ตลอดไปจนสิ้นพิภพ