“ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์”
สดุดี 119:11

 

ความเมตตาเริ่มต้นที่ความตั้งใจในหัวใจ. “Kindness begins in the heart of a willing mind.”

“แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์”
เอเฟซัส 4:32

“มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน”

ยากอบ 5:13

This is custom heading element