คริสจักร ชุมชนของผู้ที่มีความเชื่อ

คริสตจักร เป็นชุมชนของผู้เชื่อที่จาริกไปบนเส้นทางแห่งกางเขนของพระคริสต์อย่างไม่หยุดหย่อนอ่อนแรง
เป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและรอคอยการเปลี่ยนแปลงตามพระสัญญา