ศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธี

สถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจต่างๆ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ศีลแก้บาป ศีลเจิมคนไข้ ศีลบวช ศีลสมรส
ศาสนสถาน ของคริสต์ศาสนาได้แก่ มหาวิหาร , อาสนวิหาร , โบสถ์ ,โบสถ์น้อย และ คอนแวนต์

Here are some tips to make traveling easier

Here are some tips to make traveling easier

This article has many useful tips that will help you…

Open the Door to Travelling The World

Open the Door to Travelling The World

You can learn a lot about travel, and you will…

โบสถ์ซางตาครู้ส (Church of Santa Cruz)

โบสถ์ซางตาครู้ส (Church of Santa Cruz)

ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี อายุอานามประมาณร้อยปีได้แล้ว ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่กุฏีจีน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ยุคนีโอคลาสสิคผสมเรเนซองส์ ยอดโดมของหอคอยเป็นหอระฆังแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขน หากมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะเที่ยวชุมชน…