ศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์

นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำหรับประกอบศาสนกิจต่างๆทั้งศีลล้างบาป, ศีลกำลัง, ศีลมหาสนิท, ศีลแก้บาป, ศีลเจิมคนไข้ ศีลบวชและศีลสมรสซึ่งศาสนสถาน
หลักของคริสต์ศาสนาได้แก่ มหาวิหาร, อาสนวิหาร, โบสถ์, โบสถ์น้อยและคอนแวนต์ ซึ่งมักจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมยุโรปโดยส่วนใหญ่จะประดับด้วยรูปปั้นและกระจกสีซึ่งถือเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติศาสนกิจของคริสต์ชน

พาชม 5 โบสถ์สวยในไทย ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ในประเทศไทยนอกจากวัดวาอารามแล้ว เราก็อาจจะเห็น โบถส์คริสต์ สวยๆ ตั้งอยู่ตามชุ่นชนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธา สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ทุกคน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย วันนี้ทาง northprospectchurch เลยอยากชวนผู้อ่านไปชมกับ…

Here are some tips to make traveling easier

Here are some tips to make traveling easier

This article has many useful tips that will help you…

Open the Door to Travelling The World

Open the Door to Travelling The World

You can learn a lot about travel, and you will…

โบสถ์ซางตาครู้ส (Church of Santa Cruz)

โบสถ์ซางตาครู้ส (Church of Santa Cruz)

ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี อายุอานามประมาณร้อยปีได้แล้ว ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่กุฏีจีน สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี ยุคนีโอคลาสสิคผสมเรเนซองส์ ยอดโดมของหอคอยเป็นหอระฆังแปดเหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขน หากมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะเที่ยวชุมชน…