ศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธี

สถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจต่างๆ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ศีลแก้บาป ศีลเจิมคนไข้ ศีลบวช ศีลสมรส
ศาสนสถาน ของคริสต์ศาสนาได้แก่ มหาวิหาร , อาสนวิหาร , โบสถ์ ,โบสถ์น้อย และ คอนแวนต์