คำสอน จากพระเยซูเพื่อมนุษย์

คำสอน แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของพระเยซูที่ต้องการปฏิรูปชีวิตมนุษย์ไปสู่หนทางที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นหลักจริยธรรมที่พระองค์ทรงมอบให้แก่มนุษย์ทุกคนได้ปฏิบัติเพื่อความสุขในโลกนี้และโลกหน้า ทุกคำสอนของศาสนามุ่งเน้นให้คนทำความดีเว้นความชั่วทั่งปวงและสอนให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองโดนยึดถือในตรีเอกภพในการดำเนินชีวิค

Tips to help you be a better parent

Tips to help you be a better parent

Raising children is difficult! It’s not easy to be a parent. You…

พระบัญญัติ 10 ประการ

พระบัญญัติ 10 ประการ

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติหรือการปฏิบัติตัวของบรรดาคริสตชนนั้น มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่พระบัญญัติของพระเจ้า 10 ประการ    ต่อจากนี้ไปเราจะได้พิจารณากันในรายละเอียดว่า แต่ละประการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง…    พระบัญญัติพระเจ้า 10…

พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

พระศาสนจักร ศักดิ์สิทธิ์ สากล

    คำว่า “พระศาสนจักร” มาจากคำว่า พระศาสนา + อาณาจักร หมายถึง สังคมของผู้ที่มีความเชื่อเดียวกัน มีพิธีกรรมปฏิบัติเหมือนกัน…

ความเชื่อ และสิ่งที่ต้องเชื่อ

ความเชื่อ และสิ่งที่ต้องเชื่อ

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในคำนำว่า ในภาคพระสัจธรรมนี้เป็นการกล่าวถึงข้อความเชื่อต่างๆ ที่เราทุกคนที่เป็นคาทอลิกต้องมี…ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องกล่าวถึง ก็คือ “ความเชื่อ” คืออะไร?     ความเชื่อ…