พระบัญญัติ 10 ประการ

พระเจ้า

    ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติหรือการปฏิบัติตัวของบรรดาคริสตชนนั้น มีหลักหรือแนวทางอยู่ที่พระบัญญัติของพระเจ้า 10 ประการ
    ต่อจากนี้ไปเราจะได้พิจารณากันในรายละเอียดว่า แต่ละประการนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง…
    พระบัญญัติพระเจ้า 10 ประการนี้ ถ้าเราพิจารณาดีๆ จะพบว่าแบ่งออกเป็น 2 ภาคอย่างชัดเจน กล่าวคือ
    1. พระบัญญัติประการที่ 1-3 จะเป็นพระบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้า
    2. พระบัญญัติประการที่ 4-10 จะเป็นพระบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันและกัน
    ที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในพระบัญญัติแต่ละข้อจะมีลักษณะที่ของการสั่งให้กระทำ และ ห้ามกระทำ อยู่ในตัวเอง    เช่นเดียวกับกฎหมายทั่วๆไป เหมือนกัน  และเพื่อให้เห็นภาพของพระบัญญัติชัดเจนขึ้นจะขอนำตัวบทของพระบัญญัติ 10 ประการมาให้เห็นกันอย่างชัดเจน
พระบัญญัติ 10 ประการ
(อพย 20 : 1-7, ฉธบ 5 : 1-21)
“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”
หน้าที่ต่อพระเจ้า
    1. จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
    2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
    3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
หน้าที่ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง
    4. จงนับถือบิดามารดา
    5. อย่าฆ่าคน
    6. อย่าผิดประเวณี
    7. อย่าลักขโมย
    8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น
    9. อย่าปลงใจผิดประเวณี
    10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น